Opdrachtomschrijving

Consultant Arbeidsverzuim
Regio:
Noord-Brabant
Geplaatst:
23/05/2019
Status:
reageren niet meer mogelijk

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De organisatie wil een gezonde, effectieve organisatie zijn waar medewerkers zich prettig en erkend voelen en samenwerken aan een veilige samenleving. De organisatie ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om medewerkers veilig en gezond te laten werken en in geval van verzuim -vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap en organisatorisch belang- maximaal te ondersteunen, re-integratie te bevorderen en te zoeken naar passende oplossingen. Afgelopen jaren zijn er veel instrumentele maatregelen genomen in het kader van de verzuimaanpak en de inrichting van de arbeidsgerelateerde zorg binnen de organisatie. Ondanks deze maatregelen is het verzuimpercentage hoog gebleven.

Eind 2017 is in de Tweede Kamer de motie Van Oosten c.s. aangenomen. Deze motie verzoekt de Regering om binnen twee jaar het ziekteverzuim bij de politie terug te dringen tot een significant lager percentage en hierbij specifiek aandacht te hebben voor het benodigde instrumentarium voor leidinggevenden. Op 26 april 2018 is daarop door de Minister van V&J een programmaplan 'Terugdringen Arbeidsverzuim' aangeboden.

Binnen de organisatie is het belang van de verzuimaanpak bekrachtigd met het gegeven dat vanuit het managementteam een organisatiechef (Noord-Nederland) tot portefeuillehouderverzuim is benoemd. Daarmee wordt onderstreept dat verzuimbegeleiding in essentie een taak van de leiding is. De organisatiechef staat in directe relatie tot een fulltime programmamanager. Deze programmamanager heeft een klein en slagvaardig programmabureau ingericht en laat zich periodiek adviseren door een klankbordgroep van in- en externe deskundigen. De programmamanager heeft een programmaplan opgesteld. De programmamanager ondersteunt de eenheden bij de statusbepaling van de verzuimproblematiek, analyse van het verzuim en het opstellen van de specifieke eenheids- en teamplannen.

Op eenheidsniveau is er een projectleider arbeidsverzuim aangesteld, die in wisselwerking met de programmamanager, zorgdraagt voor de regionale implementatie van het programmaplan. Zo ontstaat een goede P-ondersteuning en wordt het delen van 'best practices' in het kader van de verzuimaanpak bevorderd. De projectleider is organisatorisch ondergebracht bij de Staf van de eenheid, team organisatieprofessie. Om samen op te trekken met de regionale projectleider wordt door de eenheid gezocht naar een consultant arbeidsverzuim.

Doelstelling

Doel van het project is het regionaal uitvoering geven aan het landelijk programma 'Terugdringen Arbeidsverzuim' en het ondersteunen van de leidinggevenden in de aanpak van verzuimbegeleiding.

Verantwoordelijkheden

De lijnorganisatie is verantwoordelijk voor het terugdringen van het arbeidsverzuim. Vanuit het project wordt vooral geinvesteerd in de ondersteuning van de lijn in deze opdracht.


Vakmatige taken

 • Adviseren over implementatietechnieken;
 • Coordineren en aanjagen van de implementatie door oa het verbinden van partijen;
 • Kwalitatieve en kwantitatieve monitoring, om de goede koers te bepalen.

Profiel
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau. Cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd;
 • Bovenstaande opleiding is bij voorkeur in de richting van P&O/Arbeid, bewegingswetenschappen of gelijkwaardig, aangevuld met certificaten op het gebied van verzuim/arbeidsvitaliteit.
 • Werkervaring
  • In de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring, in het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden in de aanpak van Verzuimbegeleiding, binnen middelgrote (500+) organisaties.
  • In de afgelopen 8 jaar, werkervaring met (het adviseren op) de ontwikkeling van implementatietechnieken t.b.v. arbeid/gezondheid/veiligheid, waarbij inhoudelijk met de ARBO wetgeving is gewerkt en gedragsverandering werd gestimuleerd. Dit bij voorkeur binnen een setting waarbij verschillende/tegenstrijdige belangen een rol speelde.
  • In de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het coördineren/aanjagen van implementatie door het verbinden van partijen, en doorlopende kwalitatieve- en kwantitatieve monitoring om de juiste koers te kunnen bepalen en waar nodig -bijsturen.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Overtuigingskracht;
 • Coachen;
 • Organisatievermogen;
 • Klantgerichtheid;
 • Netwerkvaardigheid;
 • Systeemdenken.

Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
P&O
Expertise:
Personeelsadvies /-beleid
Werkervaring:
5-10 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk, marktconform, aan te bieden incl. reiskosten en excl.BTW. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands gesteld van maximaal 7 pagina's A4.
knock out
Eis 2. Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau. Cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV
knock out
Eis 3. In de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring, in het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden in de aanpak van Verzuimbegeleiding, binnen middelgrote (500+) organisaties. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
knock out
Eis 4. Vereiste (gedrags)competenties: Maatschappelijke oriëntatie; Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Organisatiesensitiviteit; Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht; Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen; Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Organisatievermogen; Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Klantgerichtheid; Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid; Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Systeemdenken; Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek, indien u hiervoor wordt uitgenodigd.
knock out
Wens 1. In de afgelopen 8 jaar, werkervaring met (het adviseren op) de ontwikkeling van implementatietechnieken t.b.v. arbeid/gezondheid/veiligheid, waarbij inhoudelijk met de ARBO wetgeving is gewerkt en gedragsverandering werd gestimuleerd. Dit bij voorkeur binnen een setting waarbij verschillende/tegenstrijdige belangen een rol speelde. Motiveer uw rol, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
40 punten
Wens 2. De werkervaring zoals gevraagd in wens 1 is: geef duidelijk aan hoeveel jaar. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
20 punten
Wens 3. In de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het coördineren/aanjagen van implementatie door het verbinden van partijen, en doorlopende kwalitatieve- en kwantitatieve monitoring om de juiste koers te kunnen bepalen en waar nodig -bijsturen. Motiveer uw rol, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
20 punten
Wens 4 De opleiding zoals gevraagd bij eis 2, is bij voorkeur in de richting van P&O/Arbeid, bewegingswetenschappen of gelijkwaardig, aangevuld met certificaten op het gebied van verzuim/arbeidsvitaliteit. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV
20 punten

Uurtarief
Uurtarief:
niet bekend

Overige informatie
Startdatum:
12/08/2019
Duur:
3 - 6 maanden
Uren per week:
16 uur
Reageren voor:
31/05/2019