Opdrachtomschrijving

Ervaren Procesbegeleider
Regio:
Gelderland
Geplaatst:
08/11/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

Om de oorzaken van klimaatverandering tegen te gaan, maken overheden en maatschappelijke partners klimaat- en energieafspraken in een nationaal Klimaatakkoord. De afspraken zien toe op het halen van de kabinet doelstelling van 49% CO2 eq in 2030 en 80-95% in 2050. Met het provinciale klimaatinitiatief (7 maart 2018) is de doelstelling in Gelderland 55% reductie van broeikasgassen in 2030 en 100% in 2050.

De decentrale overheden, IPO, VNG en Unie van Waterschappen, hebben in de zg. Investeringsagenda "Naar een duurzaam Nederland" aan het Kabinet aangeboden om regionale energiestrategieën op te stellen. In het voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord staat de Regionale Energiestrategie (RES) omschreven.

Uit deze hoofdlijnen: "Doel van de Regionale Energiestrategie (RES) is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking, met aandacht voor infrastructuur. Met de RES wordt de samenwerking tussen overheden en hun maatschappelijke partners gestructureerd en wordt de maatschappelijke acceptatie voor de energietransitie bevorderd."


Onderdelen van de RES zijn:

1. Inventarisatie c.q. analyse (als onderbouwing voor het aanbod) van:

  • het huidig energieverbruik en CO2 uitstoot van de regio;
  • de infrastructurele (net)planning en lopende projecten in de regio;
  • de potentie (ruimtelijk) voor hernieuwbare energie (opwekking, opslag en infrastructuur).

2. Potentieel en aanbod voor de duurzame warmtebronnen;

3. Potentieel en aanbod voor de hernieuwbare elektriciteitsopwekking;

4. Inzicht in de consequenties voor de infrastructuur in nauwe samenwerking met de Netbeheerder;

5. Regionale uitwerking van nationaal geformuleerde ambities, zoals opwekking van hernieuwbare elektriciteit op Rijksgronden.

In juni 2019 moet er een aanbod liggen per regio. Dat aanbod heeft betrekking op de hoeveelheid hernieuwbare energie die de regio opwekt en het potentieel en aanbod van duurzame warmte. Na juni wordt landelijk het aanbod van alle regio's opgeteld. Als het aanbod van alle regio's samen onder de doelstelling blijft, zal de restopgave volgens een, in de komende periode te ontwikkelen verdeelsystematiek, onder de regio's verdeeld worden. In Gelderland zijn er zes regio's: Arnhem/Nijmegen, Rivierenland, Achterhoek, Noord-Veluwe, Clean Tech regio en de Food Valley.

In pilots, georganiseerd door de VNG, is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met elementen van de RES. In het kader van deze pilots zijn ateliers georganiseerd: werkoverleggen met stakeholders. Naar voorbeeld van de ateliers uit de pilots, wil de provincie ateliers aanbieden aan de 6 regio's. Deze ateliers kunnen betrekking hebben op de ruimtelijke uitwerking of op een thema, bijvoorbeeld gebouwde omgeving of glastuinbouw.

Doel van de ruimtelijke ateliers is input voor (ruimtelijke) afspraken voor vooral hernieuwbare energie. De thema ateliers kunnen worden gebruikt om in gesprek met relevante stakeholders te komen tot afspraken over bijvoorbeeld inzet en uitvoering van projecten. De ateliers worden altijd georganiseerd met of op verzoek van de regionale organisatie die zich bezig houdt met de RES. In die regionale organisatie zijn in principe de relevante stakeholders vertegenwoordigd. In alle zes de regio's wordt, in verschillende stadia, nog gewerkt aan het opzetten van de organisatie.


De ateliers kunnen zowel op regionale als gemeentelijke schaal worden georganiseerd. Wij gaan daarbij uit van minimaal 4 ateliers per regio en minimaal 1 à 2 ateliers per gemeente. De ateliers moeten input leveren voor in eerste instantie het in juni te leveren aanbod. Daarna voor de uitwerking daarvan in bouwstenen voor de omgevingsvisie op regionaal en gemeentelijk niveau en bouwstenen voor uitvoeringsprogramma's.Insteek is dat een regionale procesbegeleider zorgt voor de inhoudelijke organisatie van de ateliers. Ondersteuning voor zaken als het versturen van de uitnodigingen, bijhouden aanmeldingen en regelen locaties is beschikbaar. De procesbegeleider moet zorgen voor de juiste inhoudelijke programmering van de ateliers, aansluitend bij de vraagstelling in de regio, en voor de vertaling van de uitkomsten van de ateliers naar (potentiele) bouwstenen voor de besluitvorming. De procesbegeleider moet daartoe vragen vanuit de regio vertalen naar een programma voor de ateliers, in overleg met de regio zorgen voor het uitnodigen van de relevante deelnemers en op basis van de uitkomsten van de ateliers voorstellen doen voor vervolg.


Op dit moment loopt separaat een aanbesteding voor ontwerp bureaus die kunnen worden ingezet bij ruimtelijke ateliers. Het ontwerp bureau moet ter voorbereiding op de ruimtelijke ateliers zorgen voor ruimtelijke inhoudelijke input: ruimtelijke analyses, de groepen begeleiden tijdens de ateliers en de resultaten uitwerken bijvoorbeeld in de vorm van scenario's en kaartmateriaal. De procesbegeleider stuurt de inzet van het ruimtelijk bureau aan.


Voor de Clean Tech regio zijn we op zoek naar een ervaren procesbegeleider. Als procesbegeleider van de  ateliers werk je voor de regio (op te richten stuurgroep en projectgroep RES) en ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van de (ruimtelijke) ateliers. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan een ambtelijke werkgroep RES, over inzet van ateliers en vertaalt de uitkomsten naar bouwstenen voor de besluitvorming.

Verantwoordelijkheden

  • Je bent verantwoordelijk voor het proces van het organiseren van de ateliers, in samenwerking met de opdrachtgever en de (nog op te richten) regionale organisatie.
  • Je adviseert gevraagd en ongevraagd over organisatie, inhoud en uitkomsten van de ateliers.
  • Je bent inzetbaar op atelier gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld het informeren van Colleges en Raden over (tussen)resultaten van het ontwerpproces.
  • Samen met de opdrachtgever, de regio en/of gemeente indentificeer je de relevante stakeholders voor de ateliers en zorg je dat deze worden uitgenodigd voor de voor hen relevante ateliers.
  • Je rapporteert aan de (nog op te richten) regionale organisatie RES en de opdrachtgever over de uitkomsten van de ateliers, zo veel mogelijk in de vorm van bouwstenen voor besluitvorming.
  • Je stuurt de inzet van het ruimtelijk ontwerpbureau aan en schrijft desgevraagd mee aan de opdracht voor ontwerpbureaus.
  • Je bewaakt het proces qua kwaliteit, voorgang, afspraken, financieel en administratief (o.a. tussenrapportages).

Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Management / Directie
Expertise:
Project management
Werkervaring:
3-5 jaar
Opleiding:
WO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 100,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
U voegt een CV van maximaal 5 pagina's A4 toe. Indien het CV (incl. figuren, tabellen, voorblad en inhoudsopgave) langer is dan het toegestane aantal A4's, wordt deze enkel voor het toegestane aantal A4's beoordeeld, waarna de overige A4's buiten de beoordeling worden gehouden. Het CV is in het Nederlands gesteld. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum (MAAND EN JAAR) van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. NB. Het CV dient louter ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
knock out
U beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde WO opleiding. Benoem de naam van de opleiding, de plaats, de studierichting en het afstudeerjaar.
knock out
U beschikt aantoonbare over minimaal 4 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2018) in de functie van procesmanager/procesregisseur/procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders. Onder een proces verstaan wij: de aanpak voor een complex gemeenschappelijk probleem waar verschillende partijen met verschillende belangen nodig zijn voor een oplossing. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 4 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de private en publieke stakeholders benoemen.
knock out
U beschikt aantoonbare over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010-2018) in de functie van projectmanager/projectleider met de eindverantwoordelijkheid voor een project. Onder een project verstaan wij: een tijdelijke organisatie om binnen gestelde condities een van te voren gedefinieerd resultaat op te leveren. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 2 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek aandacht voor het beschrijven van de eindverantwoordelijkheden.
knock out
U beschikt over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013-2018) binnen de energietransitie en/of energiesector. Een transitie is een structurele verandering. Met energietransitie bedoelen wij hier de verandering van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie, inclusief energiebesparing. Met ervaring met energietransitie doelen wij op de meer procesmatige ervaring. Ervaring met de meer technische kant bijvoorbeeld met duurzaam bouwen en duurzame mobiliteit, valt hier niet direct onder. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 2 jaar ervaring voldoet. Graag beschrijven in welke rol u deze ervaring heeft opgedaan.
knock out
U beschikt aantoonbaar over ervaring binnen de energietransitie en/of energiesector, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Een transitie is een structurele verandering. Met energietransitie bedoelen wij hier de verandering van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie, inclusief energiebesparing. Met ervaring met energietransitie doelen wij op de meer procesmatige ervaring. Ervaring met de meer technische kant bijvoorbeeld met duurzaam bouwen en duurzame mobiliteit, valt hier niet direct onder. Geef duidelijk aan hoeveel jaar.
30 punten
U heeft aantoonbaar ervaring binnen de Clean Tech regio, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Geef duidelijke omschrijving een aantal.
30 punten
U beschikt aantoonbaar over ervaring als procesmanager gebiedsprocessen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Geef duidelijk aan hoeveel jaar.
20 punten
#U beschikt aantoonbaar over ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen en de wijze waarop daarin te acteren om resultaten te behalen en partijen te verbinden, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag de geboekte resultaten specifiek benoemen. Geef duidelijk aan wat voor en hoeveel opdrachten.
20 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 95 - € 105

Overige informatie
Startdatum:
02/01/2019
Duur:
1 jaar
Uren per week:
gem 24 uur
Reageren voor:
23/11/2018