Opdrachtomschrijving

Senior Adviseur / Senior Projectmanager
Regio:
Utrecht
Geplaatst:
11/10/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De IV-organisatie (Informatie Voorziening) van de organisatie staat voor de continue uitdaging om de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) voor de organisatie te verbeteren, te harmoniseren, te standaardiseren dan wel te vernieuwen. Binnen deze context bestaan er zogenaamde Eigen Beheerde Omgevingen (EBO’s). Dit zijn ICT oplossingen voor decentrale informatiebehoeften van de operatie. Binnen het programma EBO’s wordt invulling gegeven aan de transitie van deze applicaties naar de informatiehuishouding van de organisatie. Deze transitie wordt met behulp van diverse ICT project gerealiseerd.

Doelstelling

Als senior adviseur / senior projectmanager geef je leiding aan één of meerdere ICT projecten en ben je in die hoedanigheid een sparringpartner van de programmamanager.

Verantwoordelijkheden

Als eindverantwoordelijke zorgt de senior projectmanager voor de dagelijkse aansturing van complexe ICT infrastructuur projecten op gebied van o.a. Microsoft / IBM / Oracle. De senior projectmanager zorgt voor het inrichten van de projectorganisatie en een adequate bezetting van de functies. Hij stelt met de betrokken disciplines een projectplan op en stuurt op een efficiënte en doelgerichte voorgang wat betreft de projectscope, de kwaliteit en de voortgang. Hij zorgt voor een actieve betrokkenheid van de stakeholders op tactisch en strategisch niveau.
De senior projectmanager zorgt ervoor dat de resultaten goed worden geborgd in de staande beheerorganisatie. Hij zorgt hierin voor een goede afstemming op alle niveaus en betrokken disciplines (sterk ontwikkelde organisatiesensitiviteit en politiek-bestuurlijk bewustzijn).

De senior projectmanager geeft leiding aan de specialisten binnen de projecten en is als senior adviseur een belangrijke sparringpartner voor de programmamanager rondom ICT - en inrichtingsvraagstukken. Hij rapporteert aan de programmamanager EBO’s.

Vakmatige taken

 • Eindverantwoordelijk voor de uitvoering, de oplevering en borging van portfolio van complexe ICT projecten;

 • Zorgdragen voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project;

 • Sturen op resultaat en zorgen voor de productieve inzet van de projectmedewerkers;

 • Overleg en afstemming binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen;

 • Verantwoordelijk voor actief betrekken stakeholders;

 • Adviseren programmamanager op ICT - en inrichtingsvraagstukken;

 • Operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.Profiel
 • Minimaal een afgeronde erkende HBO opleiding, bij voorkeur technische ICT
 • Werkervaring
  • Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring als ICT projectmanager van complexe (sterk organisatorische) ICT projecten. In deze trajecten heb je ervaring opgedaan met ketensamenwerking en outsourcingstrajecten;
  • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als senior organisatieadviseur in politiek bestuurlijke en complexe organisatie waarbij kennis en ervaring is opgedaan met organisatie inrichting en –sturing;
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met werken op directieniveau;
  • Aantoonbare ervaring met verandermanagement bij een organisatie met minimaal 10.000 medewerkers, bijv. met de inbedding van nieuwe processen;
  • Aantoonbare kennis en ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) in de afgelopen drie jaar.

Competenties
 • Maatschappelijke oriëntatie
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Coachen
 • Organisatievermogen
 • Klantgerichtheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Systeemdenken
 • Resultaatgerichtheid
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Vereisten
Branche-ervaring:
ICT
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
ICT/ Computer diensten
Expertise:
ICT Project Management
Werkervaring:
>15 jaar
Opleiding:
HBO

Selectiecriteria
De opdrachtgever heeft het tarief gemaximaliseerd op € 105,- incl. reiskosten excl. BTW Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk aan te bieden. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring. Dit in het Nederlands gesteld van maximaal 7 pagina's A4. Eis 2. Minimaal een afgeronde erkende HBO opleiding, bij voorkeur technische ICT. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV
knock out
Eis 3. Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring als ICT projectmanager van complexe (sterk organisatorische) ICT projecten. In deze trajecten heb je ervaring opgedaan met ketensamenwerking en outsourcingstrajecten. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Wanneer blijkt dat u niet over de gevraagde ervaring beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als senior organisatieadviseur in politiek bestuurlijke en complexe organisatie, waarbij kennis en ervaring is opgedaan met organisatie inrichting en –sturing. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Wanneer blijkt dat u niet over de gevraagde ervaring beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag
knock out
Eis 5. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met werken op directieniveau. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Wanneer blijkt dat u niet over de gevraagde ervaring beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag Eis 6. Aantoonbare ervaring met verandermanagement bij een organisatie met minimaal 10.000 medewerkers, bijvoorbeeld met de inbedding van nieuwe processen. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Wanneer blijkt dat u niet over de gevraagde ervaring beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag
knock out
Eis 7. Aantoonbare kennis en ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) in de afgelopen drie jaar. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Wanneer blijkt dat u niet over de gevraagde ervaring beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 8. Vereiste competenties: Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek, indien u hiervoor wordt uitgenodigd.
knock out
Wens 1. Aantoonbare ervaring met infrastructurele projecten op het gebied van Microsoft / IBM / Oracle. Motiveer uw rol, geef in de motivatie aan hoeveel maanden/jaren ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit de werkervaring, zoals bovenstaand benoemd, blijkt. Geef een beschrijving van een recente opdracht (en). De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs.
20 punten
Wens 2. Aantoonbare ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens en benoem de werkzaamheden waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
20 punten
Wens 3: Aantoonbare ervaring met een coachende stijl van leidinggeven (bijvoorbeeld aangetoond d.m.v. aanvullende leiderschapstraining(en)). De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens en benoem de werkzaamheden waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
20 punten
Wens 4 . Aantoonbare ervaring met het creëren van een gemeenschappelijk richting in speelveld met stakeholders waar uiteenlopende belangen spelen; De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens en benoem de werkzaamheden waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
20 punten
#Wens 5. Minimaal 5 jaar werkervaring binnen grote overheidsorganisaties. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV. Noem het nummer van de wens en benoem de werkzaamheden waaruit blijkt dat u aan de wens voldoet. de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten.
20 punten

Uurtarief
Uurtarief:
€ 105 - € 115

Overige informatie
Startdatum:
17/12/2018
Duur:
1 jaar
Uren per week:
36 uur
Reageren voor:
19/10/2018