Opdrachtomschrijving

Projectadviseur Archivering
Regio:
Zuid-Holland
Geplaatst:
13/09/2018
Status:
gesloten

Omschrijving

Opdracht omschrijving

De inzet van de projectadviseur is met enige flexibiliteit vereist voor 20 uur per week. Datum van ingang is z.s.m. Vooralsnog wordt de opdracht verleend voor drie maanden, met vooruitzicht op verlenging (mogelijk tot oktober 2019).

Taakomschrijving

 • Gevraagde en ongevraagde advisering aan projectleider en programmadirecteur over projectuitvoering. 
 • Deelname aan projectteamoverleg, kernteamoverleg RAI en overleggen met de stakeholders van het project.
 • Inhoudelijk bijdragen aan opstellen projectdocumentatie (voortgangsberichten stuurgroep)
 • Inhoudelijk bijdragen aan opstellen eindproducten (handreiking e.a.)
 • Coördineren van één of meer van de binnen het project uit te voeren deelprojecten.
 • Vervanging van de projectleider bij afwezigheid.  

Project
Doelstelling van het project Di-stroy is om voor het Rijk tot een beter werkbaar, gemoderniseerd uitvoeringskader voor digitale vernietiging te komen. Binnen het project zijn onderstaande deelprojecten geïdentificeerd, waarbij in de nu lopende en eerstkomende periode prioriteit is gegeven aan de onderdelen 1, 4 en 6.  

 1. Rijksbrede inventarisatie en centrale registratie wettelijke bewaar- en vernietigingstermijnen.
 2. Proceswaarborg wettelijke vernietigingstermijnen opnemen in IAK.
 3. Stimuleren van gebruik alternatieven voor digitale vernietiging binnen het Rijk.
 4. Stimuleren van meer semi-permanente bewaring van overheidsinformatie binnen het Rijk door gebruik maken van langere V-termijnen (aanpassing default waarderingen in Generiek Waarderingsmodel Rijksdienst). 
 5. Handreiking/richtlijn digitale vernietiging voor het Rijk   
 6. Proof of Concept authenticiteitskenmerk documenten t.b.v. Rijksbrede implementatie
 7. Nadere bepalingen over status back-ups i.r.t. archivering en verantwoording opnemen in BIR en openbaarheidsbeleid Rijk 

In voorkomende gevallen zal de adviseur ook een bijdrage leveren aan projectoverstijgende werkzaamheden. Voorzien wordt in een looptijd van een jaar. Gedurende deze periode zal een projectteam bestaande uit projectleider, projectadviseur, secretaris/administratief ondersteuner actief zijn. Voor het deelproject Rijksbrede inventarisatie is een onderzoeksstage in het leven geroepen. Er is een wekelijks projectoverleg waaraan –naast het projectteam- wordt deelgenomen door de enterprise architect van het programma RaI, een vertegenwoordiger van het Nationaal Archief (expert Recordkeeping) en het ministerie van JenV (in de rol van senior user). De belangrijkste stakeholders van het project nemen deel in de Klankbordgroep Di-stroy die drie à vier keer per jaar bij elkaar komt en die wordt geraadpleegd over de voorstellen die worden voorbereid voor de stuurgroep RaI.


Vereisten
Branche-ervaring:
Overheid en Publieke sector
Functiegebied:
Advies / Consultancy
Expertise:
Procesmanagement
Werkervaring:
5-10 jaar
Opleiding:
WO

Selectiecriteria
Uiteraard vragen wij u zo scherp mogelijk, marktconform, aan te bieden incl. reiskosten en excl.BTW. Leden van IPMarktplaats (premium/professional) betalen geen bemiddelingsfee/bureau marge bij uitvoering van deze opdracht.
knock out
Het Curriculum Vitae dient kort en bondig te zijn; de eerste vier A4tjes worden gelezen. Uit het CV dient te blijken dat u voldoet aan alle eisen die zijn gesteld. Indien u het CV wenst te voorzien van een motivatie, dan dient dit op het CV vermeld te worden. Het CV moet als .word bestand worden ingediend en voorzien zijn van een geboortedatum en woonplaats. Daarnaast is een motivatie voor deze aanvraag verplicht. Ook deze dient in word te worden aangeleverd. U kunt de documenten uploaden bij uw reactie of profiel.
knock out
Ervaring als beleidsmedewerker en beleidsadviseur (minimaal 5 jaar)
20 punten
Ervaring met projectmatig werken (minimaal 5 jaar)
10 punten
Beschikt over inhoudelijke kennis en expertise op het gebied van informatiemanagement en archivistiek
10 punten
Beschikt over WO, Bestuurskunde/ Informatiehuishouding
20 punten
Heeft kennis van archief- en informatiehuishouding
10 punten
Heeft affiniteit met digitale overheid kennis van AVG, privacywetgeving
10 punten
Heeft ervaring met aansturing van een projectteam en projectorganisatie
10 punten
#Beschikt over de competenties organisatiesensitivieit, omgevingsbewust, resultaatgericht en plannen en organiseren
10 punten

Uurtarief
Uurtarief:
niet bekend

Overige informatie
Startdatum:
08/10/2018
Duur:
1 - 3 maanden
Uren per week:
20 uur
Reageren voor:
20/09/2018